×
Кафедра філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти

Кафедра філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти

Кафедра рідної мови та методики її викладання була створена на факультеті ПВПК у жовтні 1996 року ( тепер факультет педагогіки і психології ). У грудні 2013 року переіменована на кафедру філологічних дисциплін початкової освіти. З 1996 року очолює кафедру доцент Гузар О. В. На кафедрі тепер працюють такі викладачі, доценти: Гузар О. В., Одинцова Г. С., Лушпинська Л. П., Васильківська Н. А., Турко О. В., Юрків М. М., Куца Л. П., Нацюк М. Б., Білоус Ю.М. Старшим лаборантом кафедри є Зелененька Т. В.
Упродовж усього періоду свого функціонування на факультеті підготовки вчителів початкових класів дисципліни філологічного циклу викладали досвідчені й творчі викладачі, професори та доценти: Топольницький Я. Л., Кравчук Д. М., Вознюк Л. В., Устименко І. О., Компанієць В. А., Дзюбенко О. Г., Олійник Г. А., Присяжний Т. В., Бакіна Т. С., Скіпакевич О. В., Сокіл Б.М., Палихата Е. Я., Куца О. П.. Крупа М. П., Сорока П. І., Наумчук М. М., Будій Н. Д., Демченко О. Й.


Відтак 23-літній шлях становлення та розвитку кафедри позначений постійною працею викладачів над удосконаленням організації і змісту навчально-виховного процесу та розробкою сучасних, інтерактивних методик викладання навчальних курсів. З огляду на це, усі дисципліни, яких навчають викладачі кафедри студентів, розроблено на основі організаційно-методичних засад впровадження в навчальний процес кредитно- модульної (трансферної) системи організації освітньої та дослідницької роботи студентів, базованої на принципах демократизму, самостійності, інноваційності, творчості в контексті тенденцій розвитку європейської та світової вищої освіти.
Викладачі кафедри організовують роботу так, що навчально-дослідницька робота пронизує всю діяльність студента як під час аудиторних занять, так і в позааудиторний час. Студенти також виконують навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) з профільних дисциплін кафедри. Щороку вони беруть участь у роботі проблемних груп, науково- методичних семінарів, студентських конференцій, публікують наукові повідомлення. За останні роки студенти успішно захищали дипломні, а згодом і магістерські роботи. Комплексність таких досліджень дає можливість поглиблено вивчати навчальні дисципліни й забезпечує якісну підготовку магістрів початкової та дошкільної освіти для успішної фахової діяльності.


Тепер на кафедрі викладачі успішно проводять мовно-мовленнєву підготовку студентів з таких навчальних дисциплін:
-Сучасна українська мова з практикумом;
-Українська мова (за професійним спрямуванням);
-Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі;
-Комунікативне лідерство педагога;
-Лінгвістичний аналіз тексту;
-Формування орфографічних і пунктуаційних навичок;
-Дитяча література;
-Література для дітей дошкільного віку;
-Практикум із розвитку зв’язного мовлення;
-Спецкурс з методики навчання української мови;
-Спецкурс з дитячої літератури;
-Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи;
-Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку;
-Основи лінгвостилістики;
-Спецкурс з української мови;
-Освітні технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі;
-Методика навчання іноземної мови;
-Іноземна мова;
-Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова);
-Сучасне українське наукове мовлення;
-Основи культури і техніки мовлення та читання;
-Теорія і практика ораторського мистецтва;
-Культура мовлення та виразне читання.
Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Створено електронні варіанти навчально-методичних комплексів з усіх навчальних дисциплін кафедри.
Викладачі кафедри з більшості навчальних дисциплін розробили й активно впроваджують у практику комп’ютерне тестування у процесі оцінювання знань студентів. Розроблено електронні тестові системи для вхідного, поточного і підсумкового контролю навчальної діяльності.


Науковці кафедри працюють над важливими науково-дослідними проблемами: лінгвометодичні особливості вивчення синтаксису в початковій школі (Гузар О. В.), актуальність проблеми вивчення курсу «Сучасна українська мова з практикумом» (Лушпинська Л.П.), актуальні питання методики навчання української мови (Васильківська Н. А.), використання елементів цікавого мовознавства у шкільному курсі української мови (Одинцова Г. С.), культура мовлення та виразне читання (Юрків М. М.), поетика художнього твору дитячої літератури (Куца Л. П.), порядок слів у реченні української мови (Турко О. В.). Окрім цього, викладачі кафедри проводять свої наукові дослідження з колективної кафедральної теми «Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін початкової освіти».
На базі кафедри було проведено виїзне засідання наукової координаційної ради «Українська мова» Інституту української мови НАН на тему: «Сучасний український правопис: стан і перспективи». У ньому взяли участь провідні українські мовознавці. Окрім цього, кафедра співпрацює з такими ж підрозділами провідних ВОЗ України (Київ, Львів, Івано-Франківськ), проводить спільні науково-методичні семінари з вчителями початкової школи Тернополя та Тернопільської області. Викладачі кафедри разом зі студентами активно й творчо працюють у щорічній Літній україномовній школі , що є складовою українсько-канадської програми ТНПУ імені Володимира Гнатюка.


Виховна робота викладачів кафедри зі студентами здійснюється системно і постійно. Вона реалізується в цікавих виховних заходах на кафедральному та факультетському рівні, а також в окремих групах кураторами.
Змістовими компонентами виховної роботи є національно-патріотичне, моральне виховання. Уже традиційними стали тижні кафедри, шевченківські дні, свята поезії, дні грамотності, дні української словесності, дні факультету.
Тепер колектив кафедри, увібравши чималий досвід останніх десятиліть, визначив своїм завданням формувати фахівців, здатних вирішувати наукові, освітні проблеми сучасного суспільства інноваційними методами, компетентно, творчо, фахово.