×
Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи була створена як підрозділ психолого-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у серпні 2000 року для забезпечення якісної професійної підготовки фахівців, максимального задоволення потреб студентів в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраного фаху. Основними завданнями кафедри є: підготовка на належному науково-педагогічному рівні, згідно з галузевими стандартами вищої освіти, фахівців різних рівнів кваліфікації (бакалавр, магістр, доктор філософії); формування новітніх перспективних наукових і прикладних компетентностей, що забезпечують можливості для працевлаштування та трудової мобільності випускників на вітчизняному та міжнародному ринках праці. Кафедра гарантує студентам: високий рівень професійної підготовки; створення необхідних умов для розкриття кожним студентом своїх здібностей і талантів (участь в науково-дослідних роботах, студентських наукових проблемних групах, наукових і науково-практичних конференціях, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах); виконання програм дисциплін і практик, відповідно до навчальних планів за кожним напрямом підготовки та спеціальністю.


Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує високий рівень теоретичної, прикладної і практичної підготовки фахівців за спеціальностями: 231 Соціальна робота (ОПП «Соціальна робота» (перший (бакалаврський) рівень); ОПП «Соціальне адміністрування в громаді» (другий (магістерський) рівень)); ОПП «Соціальна робота» (третій (освітньо-науковий) рівень)); 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Соціальна педагогіка» (другий (магістерський) рівень)); Менеджмент соціокультурної діяльності (ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» (перший (бакалаврський) рівень)); 016 Спеціальна освіта (ОПП «Логопедія. Спеціальна психологія» (перший (бакалаврський рівень), ОПП «Інклюзивна освіта» (другий (магістерський рівень); 028. При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 231 Соціальна робота.


На кафедрі працюють: 6 докторів наук, професорів (Поліщук В. А., Олексюк Н. С., Сорока О. В., Петришин Л. Й., Калаур С. М., Слозанська Г. І., Парфанович І. І.); 3 кандидати наук, доценти (Главацька О. Л., Горішна О. В., Лещук Г. В.); 3 кандидати наук, викладачі (Водяна О. В., Олійник Г. М., Турчин І. В); лаборант (Василак О. С.).
Завідувачем кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи є доктор педагогічних наук, професор Поліщук В. А.


Під керівництвом викладачів кафедри (д.п.н., проф. Поліщук В. А., д.п.н., проф. Калаур С. М., д.п.н., проф. Олексюк Н. С.) захищено понад 20 дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук. На кафедрі виконують дисертаційні дослідження 10 аспірантів. Результатом наукової діяльності викладачів кафедри є публікація монографій, навчальних підручників і посібників, методичних розробок та наукових статей. Кафедра є організатором щорічних Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Соціальна робота та соціальна педагогіка: виклики сьогодення» (відповідальна – д.п.н., проф. Слозанська Г. І.) й співорганізатором численних всеукраїнських й регіональних науково-практичних форумів, семінарів і конференцій.

З 2014 року на кафедрі видається міжнародний рецензований журнал «Social Work & Education».
При кафедрі функціонує науково-дослідна Лабораторія діагностики і профілактики девіантної поведінки неповнолітніх та Соціально-психолого-медичний науково-практичний центр Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні (керівник д.п.н., проф. Парфанович І. І.). Участь в роботі цих підрозділів беруть викладачі кафедри, аспіранти, здобувачі, магістранти, студенти, здійснюється підготовка кандидатських і магістерських досліджень, бакалаврських та курсових робіт.

Від початку створення кафедра стала справжнім осередком інноваційних технологій соціальної, соціально-педагогічної і соціокультурної діяльності в Україні. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням освітнього процесу. Робота зі студентами орієнтована на їх професійний та особистісний розвиток як фахівців, що мають володіти значним обсягом знань, умінь та навичок у поєднанні з відповідними особистісними якостями і здатністю до творчого, нестандартного вирішення проблем клієнта; проводити науково-дослідну діяльність. Освітній процес побудовано на принципах студентоцентрованого особистісно-орієнтованого навчання й на засадах компетентнісного, системного, інтегративного підходів та спрямовано на формування практичних умінь і навичок при поглибленні спеціальних й фахових компетентностей, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

Викладачами кафедри читаються більш як 50 нормативних та вибіркових курсів. Формами організації освітнього процесу є аудиторні (лекції, практичні, семінарські заняття), позааудиторні (індивідуальна робота, консультації, підготовка та захист творчих (курсових, бакалаврських, магістерських) робіт/проектів, практика), дистанційні навчальні заняття й самостійна робота. В освітньому процесі використовуються методи проблемного, проблемно-пошукового, діалогічного, інтерактивного навчання та навчання побудованого на дослідницькій основі. Для ефективної підготовки майбутніх фахівців до роботи з різними категоріями громадян викладачами кафедри розроблено електронні версії усіх навчальних дисциплін, навчально-методичні посібники, підручники, відео презентації. Викладачі кафедри (д.п.н., професор Олексюк Н. С., д.п.н., проф. Слозанська Г. І., д.п.н., доц. Сорока О. В., д.п.н., доц. Калаур С. М., к.п.н., доц. Горішна Н. М. та ін.) проводять навчальні тренінги для студентів і викладачів ЗВО, а також для фахівців соціальної сфери.

Оскільки важливою складовою підготовки майбутніх фахівців є формування у них професійних компетентностей, здатності до їх практичної реалізації, що досягається через практико-орієнтоване навчання, кафедрою розроблено і успішно впроваджено систему практичної підготовки майбутніх фахівців, до якої ввійшли різні види практик (ознайомлювальна, волонтерська, організаційно-відпочинкова, навчальна, виробнича, професійно-орієнтована, науково-педагогічна). Викладачами кафедри укладено більш як 100 угод про співпрацю з закладами освіти, державними й недержавними установами та організаціями соціального і соціокультурного спрямування, що дає змогу майбутнім фахівцям проходити практичну підготовку в умовах, максимально наближених до реалій сьогодення.

Значну увагу викладачі кафедри приділяють студентській науковій роботі. При кафедрі працюють такі проблемні групи студентів, як: «Теорія та практика соціальної роботи» (керівник к.п.н., доц. Главацька О. Л.), «Теорія і практика соціального проектування» (керівник к.п.н., доц. Горішна Н. М.), «Підготовка майбутніх соціальних працівників до розв’язання конфліктів у професійній сфері» (керівник д.п.н., доц. Калаур С. М.); «Теоретичні та практичні аспекти підготовки фахівців соціальної сфери: вітчизняний та зарубіжний досвід» (керівник к.п.н., доц. Лещук Г. В.); «Теоретичні і методичні засади соціальної (соціально-педагогічної) роботи з різними групами населення» (керівник д.п.н., проф. Олексюк Н. С.); «Інноваційно-креативна діяльність фахівця соціальної сфери» (керівник д.п.н., доц. Петришин Л. Й.) «Соціальна робота за кордоном» (керівник д.п.н., проф. Поліщук В. А.), «Технології соціальної роботи з різними категоріями населення в умовах територіальної громади» та «Соціальний експериментаріум» (керівник д.п.н., доц. Слозанська Г. І.), «Арт-терапія у соціальній сфері» (керівник д.п.н., доц. Сорока О. В.). Під керівництвом викладачів кафедри студентами опубліковано понад 70 наукових праць; вони систематично беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах; займають призові місця у всеукраїнських конкурсах та профільних олімпіадах.

При кафедрі функціонують: соціально-психолого-медичний науково-практичний центр Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні (керівник – д.п.н., доц. Парфанович І. І.) і «Клуб волонтерства та соціальних ініціатив Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка» (керівник – к.п.н., викладач Водяна О. В.).
Викладачі кафедри забезпечують підвищення кваліфікації фахівців за спеціальностями: «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та «Інклюзивна освіта» у Центрі післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Систематично проводяться дні партнерської співпраці з соціальними працівниками та менеджерами соціокультурної діяльності міста та області.

Викладачі проводять заняття та консультують слухачів Малої академії наук України. Наукові дослідження, виконані слухачами під керівництвом викладачів кафедри ставали переможцями як обласного, так і всеукраїнського етапів конкурсу науково дослідних робіт.
Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи завжди відкрита до партнерської співпраці з усіма зацікавленими особами та установами.